نمونه ترجمه

برخی از نمونه ترجمه‌های برناترجمه

نمونه متن ویرایش شده در زمینه پزشکی

نمونه متن اصلی: «رشته پزشکی»

Background and ambitions: To investigate the previously affirmation effects on the rise in the incidence of carpal tunnel syndrome or polyneuropathy, a cross-sectional study was conducted on a cohort of young pregnant women to look for changes in the sensory neurons while taking into account changes in neurophysiological and clinical parameters. Methodology: Over the course of a year, to healthy pregnant women underwent two studies. Patients

with any disorders in the median, ulnar, sural, or tibial nerves were excluded from the study in the initial examination. Sensory examination of the upper and lower limbs, tests for carpal tunnel syndrome, and nerve conduction tests, including sensory, motor, and F wave studies of these nerves were also passed out. Results: None of the subjects experienced any sensory issues during the research period. Additionally, electrodiagnostic values were stable. The median nerve delay in stimulation at a distance of IF cm from the electrode tip was the only enhanced metric that was statistically significant. (P=۰.۰۰۸ and P=۰.۰۰۳ for the right and left sides, respectively), which was obviously within the acceptable range for electrodiagnostic criteria. Conclusion: From a clinical and incoming and outgoing data perspective, the pregnant women in the study did not have polyneuropathy or carpal

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: اسفند 1401»

Background and objectives: A cross-sectional study was conducted on a cohort of healthy pregnant women to evaluate changes in the peripheral nervous system while considering the variations in neurophysiological and clinical parameters. In addition, the previously claimed effects of increasing the incidence of carpal tunnel syndrome or polyneuropathy were investigated.

Method: A total of 30 healthy pregnant women

were studied twice over the course of a year. The sensory examination of the upper and lower limbs, the tests for carpal tunnel syndrome, and electrodiagnostic testing, including sensory, motor, and F-wave studies from the median, ulnar, sural, and tibial nerves were also performed. Patients with any disorder in these nerves were excluded from the study in the initial examination.

Results: There were no sensory issues in the subjects during the research period, and the electrodiagnostic values were stable. The only enhanced parameter was the median nerve sensory issue delay in a 14cm stimulation from the active electrode, which was significant and within the acceptable range for electrodiagnostic criteria (P=0.008 and P=0.003 for the right and left sides, respectively).

Conclusion: From a clinical and electrodiagnostic point of view, the studied pregnant women did not suffer from polyneuropathy or carpal tunnel syndrome, but the delay rate of peripheral nerves was increased.


نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی - پزشکی

نمونه متن اصلی: «رشته پزشکی»

چکیده

مقدمه: اورژانس پیش بیمارستانی معمولاً اولین مرحله دریافت خدمات درمانی توسط بیماران و مصدومان به شمار می‌رود . کار در محیط پرمخاطره اورژانس پیش بیمارستانی ازجمله تماس با بیماران دارای عفونت‌های فاقد علامت و یا با علامت‌های غیراختصاصی، احتمال آلودگی با خون، ترشحات، مواد دفعی و مایعات بدن بیماران، کارکنان را در معرض ابتلا و یا انتقال انواع عفونتها قرار می‌دهد . بعلاوه در حال حاضر با توجه به پاندمی کووید 19، آلودگی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی می‌تواند به عنوان چالشی برای کنترل همه‌گیری مطرح باشد . بخشی از محافظت و حفظ ایمنی کارکنان، رفتارهای خود مراقبتی افراد و رعایت احتیاطات استاندارد در حین فعالیت است . این پژوهش باهدف بررسی ارتباط بین خود مراقبتی با رعایت احتیاطات استاندارد در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی انجام‌شده است .

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی است . مشارکت‌کنندگان این پژوهش، 150 نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی بودند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس وارد پژوهش شدند . داده‌های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، ابزار خود مراقبتی (SCI-R) و ابزار رعایت احتیاطات استاندارد (CSPS) جمع‌آوری شد . سپس داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS وارد و با استفاده از آزمونهای آماری مناسب تحلیل شد . سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.

نتایج: یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که بیشترین میانگین به ترتیب در بعد حرفه‌ای (5.338±40.55) ، جسمی (5.320±36.08) ، عاطفی (4.209±33.30) ، معنوی (6.157±32.50) و کمتر از همه در بعد روانی (3.712±26.53) پرسشنامه خود مراقبتی بوده است . رعایت احتیاطات استاندارد در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در زمان شیوع کووید 19 متوسط بود و خود مراقبتی و تمامی ابعاد آن با رعایت احتیاطات استاندارد ارتباط آماری معناداری داشتند. همچنین یافته‌ها نشان داد که سن مشارکت‌کنندگان با بعد عاطفی، سابقه کار در پایگاه فعلی با بعد معنوی ، رشته تحصیلی و وضعیت تأهل با بعد حرفه‌ای ، سابقه کار در مدت شیوع کووید 19 با ابعاد معنوی و روانی پرسشنامه خود مراقبتی ارتباط آماری معنادار داشتند .

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ، بین خود مراقبتی و رعایت احتیاطات استاندارد در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی ارتباط آماری معنادار وجود دارد . بعلاوه وجود ارتباط برخی از متغیرهای جمعیت شناختی با ابعاد خود مراقبتی و میزان رعایت احتیاطات استاندارد ، لزوم آموزش و توجه بیشتر به نیازهای کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی را می طلبد .

کلمات کلیدی: اورژانس پیش بیمارستانی ، خود مراقبتی ، رعایت احتیاطات استاندارد ، کووید 19

 

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آبان 1401»

Abstract

Introduction: Pre-hospital emergency is the first level of medical care that patients receive when injured. As an employee of a high-risk pre-hospital emergency center, where asymptomatic infections and non-specific symptoms are common, employees are likely to come into contact with blood, secretions, excretions, and body fluids, which can result in infection and transmission. Pre-hospital emergency workers can become contaminated during the COVID-19 pandemic, making it difficult to control the outbreak. The self-care behaviors and compliance with standard precautions of employees contribute to protecting and maintaining their safety. This study aimed to evaluate the relationship between self-care and compliance with standard precautions in pre-hospital emergency employees of Arak Province, Iran.

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted on 150 re-hospital emergency employees, who were selected using the convenient sampling method. The data were collected using a demographic information questionnaire, Self Care Inventory-Revised Version (SCI-R), and The Compliance with Standard Precautions Scale (CSPS). Then, the collected data were imported to SPSS software and analyzed by statistical tests with a significance level of 0.05.

Results: Based on the self-care questionnaire, the highest mean was respectively in the professional (40.55±5.338), physical (36.08±5.320), emotional (33.30±4.209), and spiritual (32.50±6.157) dimensions, and the lowest was the psychological dimension (26.53 ± 3.712). Compliance with standard precautions was moderate in pre-hospital emergency employees during COVID-19, which significantly affected self-care and all its dimensions. In addition, there was a significant relationship between participants’ age and emotional dimension, work experience and spiritual dimension, field of study and marital status with professional dimension, and work experience during COVID-19 and spiritual and psychological dimensions of the self-care questionnaire.

Conclusion: According to the results, there was a significant relationship between self-care and compliance with standard precautions in the pre-hospital emergency employees of Arak. Further, some demographic variables relating to self-care and standard precautions require pre-hospital emergency employees to receive more training and attention.

Keywords: Pre-hospital emergency, Self-care, Compliance with standard precautions, COVID-19


نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی - پزشکی

نمونه متن اصلی: «رشته پزشکی»

شیوع عارضه‌ی خونریزی مغزی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سکته حاد مغزی پس از دریافت فعال کننده‌ی پلاسمینوژن بافتی

خلاصه
سابقه و هدف: سکته مغزی یکی از شایع ترین علل ناتوانی و سومین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلبی و سرطان در جهان می‌باشد. سکته مغزی سندرمی است که با شروع حاد اختلات نورولوژیک به مدت حداقل 24 ساعت مشخص می‌شود و نتیجه اختلال در گردش خون مغز است. استفاده از فعال کننده‌ی پلاسمینوژن بافتی  در درمان سکته مغزی و کاهش ناتوانی ناشی از آن تایید شده است. ترکیبی که در مدت زمان کوتاهی از بروز علایم برای بیماران استروک حاد تزریق می‌گردد و گروه خاصی از این بیماران که طبق معیار های کتابی کاندید دریافت این دارو می‌گردند از آن سود می‌برند. یکی از مهمترین عوارض این نوع درمان بروز ضایعات خونریزی دهنده و مهمتر از همه خونریزی مغزی است که حتی می‌تواند منجر به مرگ بیمار شده و علایم اولیه وی را نیز تشدید نماید. در این مطالعه شیوع عوارض هموراژیک و مهمترین عارضه‌ی محدود کننده‌ی دریافت این درمان یعنی خونریزی مغزی بررسی میشود و مشخص شده است که کدام معیار ارتباط بیشتری با بروز این عارضه خواهد داشت. بدین ترتیب افراد کاندید دریافت این دارو به نحو دقیق تری انتخاب خواهند شد تا از بروز این عارضه در این بیماران کاسته شود.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: فروردین 1401»

High Incidence (Prevalence) of Intracranial Hemorrhage and its Associated Factors in Acute Stroke Patients after Receiving Tissue Plasminogen Activator

Abstract:

Background & Objective: Stroke is one of the most prevalent causes of disability and the third most significant cause of mortality worldwide after cardiovascular diseases and cancer. In other words, stroke is a kind of syndrome due to impaired cerebral circulation, characterized by the acute onset of neurological disorders for at least 24 hours. Tissue plasminogen activator is validated in treating stroke and associated disabilities, and it is injected following the onset of symptoms for acute stroke patients. A specific group of patients nominated based on criteria takes this drug. Hemorrhagic lesions, such as intracranial hemorrhage, are among the critical effects of this type of treatment, leading to intensifying initial symptoms and death in patients. This study aimed to evaluate the prevalence of hemorrhagic complications and intracranial hemorrhage as the essential limiting complication of this treatment to determine the most related criterion to the incidence. Therefore, nominated people for taking this drug will be selected more carefully to decrease the incidence of this complication in these patients.


نمونه ویرایش انگلیسی - پزشکی

نمونه متن اصلی: «رشته پزشکی»

Compare pregnancy outcomes in diabetic and healthy women

 

 

Abstract

Background: Gestational diabetes is the most prevalent metabolic disorder during pregnancy and it is necessary to recognize its outcomes and complications.

Objectives: The present study aimed to compare pregnancy outcomes in diabetic and healthy women.

Methods: This case-control study was carried out among 380 diabetic and healthy women in two groups (n=190) referring to Moatazedi Hospital Kermanshah in 2019. A researcher-made checklist was used for data collection from family files of participants. Sampling method in this study was available. Data were analyzed by using chi-square, Fisher and Mann-Whitney tests in SPSS- 22.

Results: A significant relationship was found between pregnancy age, mothers’ BMI, infants’ weight, infants’ height, delivery method (P<0.01), Pre-eclampsia (P=0.01), and the family history of diabetes (P=0.03) in diabetic and healthy pregnant women. There was no significant relationship between Apgar score in min 5 and 10, maternal disorders and maternal care during pregnancy.

Conclusions: Gestational diabetes is correlated with increasing rate of complications, so it is important to reduce the complication through prevention and disease control to promote mother and child’s health.

 

Key words: Diabetes, Complication, Pregnancy, Metabolic Disorders.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: فروردین 1401»

Comparison of Pregnancy Outcomes in Diabetic and Healthy Women

 

 

Abstract

Background & Objective: Gestational diabetes is the most prevalent metabolic disorder during pregnancy. Therefore, it is essential to recognize its outcomes and complications. The present study aimed to compare pregnancy outcomes in diabetic and healthy women.

Materials and Methods: This case-control study was conducted on 380 diabetic and healthy women, who were divided into two groups of 190, at Moatazedi Hospital in Kermanshah, Iran in 2019. The participants were selected via convenience sampling. Data were collected using a researcher-made checklist designed based on the family records of the participants. Data analysis was performed in SPSS version 22 using Chi-square, Fisher’s exact test, and the Mann-Whitney U test.

Results: A significant correlation was observed between gestational age, maternal body mass index, birth weight, infant’s height, mode of delivery (P<0.01), preeclampsia (P=0.01), and the family history of diabetes (P=0.03) in the diabetic and healthy pregnant women. However, no significant correlation was denoted between the five- and 10-minute Apgar scores, maternal disorders, and maternal care during pregnancy.

Conclusion: According to the results, gestational diabetes is associated with an increase rate of complications, which must be diminished through prevention and disease control to promote maternal and neonatal health.


مکانیک-فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته مهندسی مکانیک-کنترل زیردریایی»

در این کار یک روش کنترلی برای کنترل گرایش (Attitude) AUG ارائه شده است. روش پیشنهادی از داده‌های ورودی و خروجی به صورت آنلاین برای دستیابی به کنترل گرایش (Attitude) استفاده می‌کند. روش کنترلی از سه بخش؛1-شبکه عصبی، 2-PID و 3- relay feedback تشکیل شده است. در مورد روش ارائه شده سوالاتی وجود دارد.

در [1] کنترلکننده عصبی به صورتی که مدل سیستم را در نظر نمیگیرد بر روی WMR پیاده سازی شده است. در این مقاله روش کار با کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی مقایسه شده است. WMRبه صورت سیستم غیرخطی، nonholonomic و چند ورودی-چند خروجی است. در [2] یک روش مبتنی بر شبکه عصبی با داده‌های ورودی-خروجی (بدون در نظر گرفتن مدل سیستم) برای ردیابی هدف متحرک با استفاده از quadrotor ارائه شده است. در این کار همگرایی شبکه عصبی با لیپاپانوف ارائه شده است. سیستم quadrotor به صورت غیرخطی و چندورودی-چند خروجی است. همچنین اثرات اغتشاش و نویز نیز بررسی شده است. در [3] روش مبتنی بر شبکه عصبی (به صورت مقاوم و تطبیقی است) برای quadrotor ارائه شده است. در این کار آموزش شبکه عصبی به صورت آنلاین است و پایداری روش توسط تئوری لیاپانوف اثبات شده است. [4] با استفاده از شبکه‌عصبی کنترل‌کننده پیش بین برای WMR طراحی و پیاده سازی نموده است. [5] روش مقاوم برای کنترل لغزش در ABS با استفاده از شبکه عصبی که به صورت آنلاین به روز می شود ارائه نموده است. پایداری روش نیز با استفاده از روش لیاپانوف اثبات شده است. در زمینه کنترل با شبکه‌های عصبی می‌توان به کارهای مشابه زیادی اشاره نمود.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آبان 1400»

A control method is presented to control AUG Attitude, which uses input and output data online to access the attitude control. The control method is based on three section, including neural network, 2-PID, and relay feedback, although there some questions on the presented method.

A neural controller is implemented on a non-linear, nonholonomic, and multiple-input and multiple-output WMR, which does not consider the system model [1]. This research compares the method of using a neural network-based PID controller. A neural network-based method with input-output data is presented regardless of system model to track a moving target using a quadrotor [2]. In this study, neural network convergence with Lipapanov is presented and the quadrotor system is nonlinear and multiple-input and multiple-output (MIMO)to evaluate the effect of perturbation and noise. A neural network-based approach is presented in a robust and adaptive manner for a quadrotor [3] in which neural network training is online, and the stability of the method were proven by Lyapunov theory [4]. A predictive controller was designed and implemented for WMR using a neural network [5] to provide a robust method for slip control in ABS using a neural network based on an online updating. In addition, the stability of the method were proven by the Lyapunov method, and many studies can be cited regarding the control using neural networks.


روانپزشکی - فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته روانپزشکی»

خانواده گروهی از افراد است که با روابط زناشویی متحد شده اند، وجود فرزند یا فرزندخواندگی در خانواده به عنوان یک امر طبیعی در جامعه جهانی در نظر گرفته می شود، بطوری که خانواده شکل گیری فرد را در اجتماع تحت تأثیر قرار می دهد. سازمان بهداشت جهانی نیز چنین بیان می کند که خانواده به عنوان یک عامل اصلی در افزایش سلامت و رفاه می باشد. چنانچه در میان همه گروه های اجتماعی و تمام مراحل تمدن، همیشه نوعی سازماندهی خانواده برای فرد وجود داشته است. اگرچه خانواده در طول زمان تغییر کرده است، اما همیشه وجود داشته است و یک گروه اجتماعی جهانی است. از بعد زندگی سنتی نیز خانواده محل اصلی مدیریت اعضای خانواده و مبارزه با مشکلات و خطرات اجتماعی فرد بوده است، چنانچه خانواده خوب با دخالت خود می تواند به هنگام ابتلاء فرد به بیماری، علائم بیماری را کاهش دهد و طول مدت و اثربخشی دارو را افزایش دهد و منجر به افزایش عملکرد بیماران تا ۲۴ ماه اوتیسم یک اختلال رشدی است که بر اساس آن عملکرد بیماران تا ۲۴ ماه تحت نظر قرار گرفت تا اختلالات اولیه اجتماعی و ارتباطی و الگوهای سخت و تکراری رفتاری و علایق، تشخیص داده شود. ظهور این علایم در سنین مختلف و طیف مختلف اوتیسم بسیار متفاوت است.

اختلال طیف اوتیسم یک اختلال رشدی است که بر اساس ظهور اولیه تشخیص داده می شود و دارای اختلالات اجتماعی و ارتباطی و الگوهای سخت رفتار و علایق می باشد (کانو و همکاران، 2021؛ ورو، 2013). البته ظهور این موارد با توجه به سن و توانایی متفاوت است. والدین، معمولاً به علایم موجود در دو سال ابتدایی زندگی فرزندشان توجه می‌کنند و مداخلات رفتاری شناختی زود هنگام می‌تواند به کودک کمک کند تا مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و حمایت‌های فردی را کسب کند. البته عده اندکی از این کودکان به این سطح رشدی می‌رسند. فرهنگ برخورد با اوتیسم رشد کرده‌ است، به‌طوری‌که برخی در پی درمان ویژه هستند و برخی معتقدند که به این پدیده باید به چشم یک تفاوت و نه اختلال نگریست (فولادگر و همکاران، ۱۳۹۵: ۲۲).

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آبان 1400»

A family consists of a group of individuals united in a marital relationship, which influences the individual’s formation in a community. The presence of a child or adoption in the family is considered normal by the international community. According to the World Health Organization (WHO), family is a major factor in increasing health and well-being. There has always been a kind of family organization among all social groups and civilization stages. The family has always existed as a global social group despite its changes over time. In terms of traditional life, the family has been the main place for managing family members, as well as fighting individual social problems and dangers. Good family intervention can reduce the disease symptoms when a person becomes ill and increase the duration and effectiveness of the drug, leading to increased patient function for up to 24 months. Autism is a developmental disorder with various symptoms in different ages. The patients' performance is monitored for up to 24 months to diagnose early social and communication disorders, as well as difficult and repetitive behavioral patterns and interests.

Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder diagnosed based on early signs with social and communication disorders and severe behavioral patterns and interests (Kano et al., 2021; Vero, 2013). ASD signs vary according to age and ability, and parents usually pay attention to the symptoms in the first two years of their child's life. Early cognitive-behavioral interventions can help the child acquire communication, social and personal support skills, but few of these children reach this level of development. The culture of dealing with autism has grown so that some seek specific therapies, and others consider it as a difference rather than a disorder (Fouladgar et al., 2016: 22).


روانشناسی - فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته روانشناسی»

شیوع بیماری کووید 19 در کنار مشکلات جسمانی باعث افزایش اختلالات روانی همچون استرس شده است.پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و استرس درک شده  دانشجویان شهر گناباد در دوران شیوع بیماری کووید 19 انجام شد. در این مطالعه توصیفی همبستگی که در سال ۱۳۹۹ انجام گرفت، 364 نفر از دانشجویان شهر گناباد با روش نمونه‌گیری سهمیه ای بنا بر تعداد دانشجویان هر دانشگاه وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه استرس درک شده کوهن بود که به روش مبتنی بر وب نکمیل و جمع‌آوری شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری  کای اسکوئر، ضریب همبستگی  پیرسون و اسپیرمن در نرم افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد در بین اطلاعات دموگرافیک فقط بین سن و هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود داشت . در سابر اطلاعات دموگرافیک با هوش هیجانی و استرس درک شده رابطه معنی داری مشاهده نشد.بین تمامی مولفه های هوش هیجانی و همچنین نمره هوش هیجانی به جز مولفه خود مدیریتی با استرس درک شده در دوران کرونا رابطه ی معنی دار و معکوس مشاهده شد. بنابر نتایج حاصل که نشان دهنده کاهش سطح استرس درک شده  با بالارفتن سطح هوش هیجانی در دانشجویان می باشد ، لذا پیشنهاد می شود برای دانشجویان کارگاههای مرتبط با افزایش سطح هوش هیجانی در سطح دانشگاهها بویژه در زمان شیوع بیماری کووید 19 در نظر گرفته شود.

 

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

The COVID-19 outbreak has increased mental disorders such as stress along with physical problems. This research aimed to evaluate the relationship between emotional intelligence and perceived stress of Gonabad students during the outbreak in 2020. In this descriptive correlational research, 364 students of Gonabad were included by quota sampling method according to the number of students in each university. The research instruments consisted of a demographic information questionnaire, Bradbury and Greaves’ emotional intelligence inventory, and Cohen's perceived stress questionnaire, collected by the web-based method. Data were analyzed using Chi-square, as well as Pearson and Spearman correlation tests in SPSS. The results indicated a significant relationship between age and emotional intelligence among the demographic information. No significant relationship was observed in other demographic information between emotional intelligence and perceived stress. There was a significant and inverse relationship between all components of emotional intelligence, as well as emotional intelligence score except self-management component with perceived stress during COVID-19. According to measurements, perceived stress decreases by increasing the level of emotional intelligence in students. Therefore, it is recommended to consider workshops related to enhancing the level of emotional intelligence at the university level for students, especially during the outbreak.

 


بازاریابی - انگلیسی به فارسی

نمونه متن اصلی: «رشته بازاریابی»

Whether you’re in the United States, Europe, Asia or elsewhere, you can  see  it  all  around  you  (maybe  even  in  the  mirror!).  Today  a  lot  of consumers defy categorization—sometimes deliberately. They (or perhaps ze, eir, thon, vae, or ne) yearn to be liberated from cubicles, labels, “market segments,”  especially  those  confining  cages  that  restrict  them  from expressing the unique self they have constructed out of all the lifestyle “raw materials” that marketers of many stripes have to offer. Their lives are a work in progress and always in beta. At that time, we thought of the world in terms of very broad categories. We had First World versus Third World, the Young and the Old, Guys and Dolls, and Our People versus the Other People. As we emerged from the throes of World War II, the marketing machine revved up to provide us with the spoils of prosperity—but without a lot of variations to choose from. There was so much pentup demand following the deprivations of wartime that people with newly-found money to spend weren’t that picky about the details—  and the pressures to conform to what others chose were pretty fierce as well. But alas, this is not the way your customers think about what you sell.  Sorry to break it to you, but they really don’t care about your market share. They have other goals in mind than your annual bonus when they decide whether to buy what you sell. Think of it this way: a marketer sells a lamp, but a consumer buys a living  room.  Another  marketer  sells  a  blouse,  but  a  consumer  buys  an outfit.  Yet  another  sells  an  entrée,  but  a  consumer  buys  a  dining experience. You get the idea. So, the buyer evaluates each item not just to see how it stacks up to other direct substitutes, but also in terms of how it harmonizes with the other products and services that collectively express their taste and social identity.

 

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

چه در ایالات‌متحده، اروپا یا آسیا باشید چه هر جای دیگر، همه جا می‌توانید آنها را ببینید حتی در آینه! امروزه بسیاری از مصرف‌کنندگان گاهی اوقات عمدا طبقه‌بندی را نادیده می‌گیرند. آنها (یا شاید ze، eir، thon، vae، or ne) مشتاق رهایی از پارتیشن‌ها (پارتیشن‌های مخصوص بازاریابی برای بازاریابان)، عناوین و برچسب‌ها، "بخش‌های بازار" هستند؛ مخصوصا قفس‌های محصورکننده‌ای که آنها را از بیان خود منحصربه‌فردشان که با استفاده از "مواد اولیه" سبک زندگی خودشان ساخته‌اند محدود می‌کند و اینکه بیشتر بازاریابان مجبورند خود را به این صورت ارائه بدهند. در واقع، زندگی آنها کار در حال پیشرفت است و همیشه در مرحله بتا است. در آن زمان، ما جهان را بر اساس مقوله‌های بسیار وسیع تصور می‌کردیم. ما جهان اول را در مقابل جهان سوم، جوان را در مقابل پیر، بچه‌ها را در مقابل عروسک‌ها، و مردم خودمان را در مقابل سایر افراد می‌دیدیم. با پایان یافتن از جنگ جهانی دوم، ماشین بازاریابی ارتقا یافت تا غنائم رفاه را در اختیار ما قرار دهد، اما تنوع چندانی در آن وجود نداشت. به دنبال محرومیت از زمان جنگ، افزایش تقاضا برای کالا و خدمات در اقتصاد زیاد بود، به طوری که افراد وقتی پول در می‌آوردند خیلی به قوانین رسمی و جزییات توجه نمی‌کردند و فشارها برای تقلید و انطباق با آنچه دیگران انتخاب کردند نیز بسیار شدید بود. افسوس که مشتریان شما در مورد آنچه شما می‌فروشید فکر نمی‌کنند. متاسفم که اين خبر بد را به شما می‌دهم، اما آنها واقعاً به سهم بازار شما اهمیت نمی‌دهند. وقتی تصمیم می‌گیرند که چیزی را که می‌فروشید بخرند یا نه، اهداف دیگری غیر پاداش سالانه شما را در نظر دارند. این‌طور فکر کنید: یک بازاریاب یک لامپ می‌فروشد، اما مصرف‌کننده یک اتاق نشیمن می‌خرد. بازاریاب دیگر یک بلوز می‌فروشد، اما مصرف‌کننده لباس می‌خرد. یکی دیگر یک یک نوع پیش غذا می‌فروشد، اما یک مصرف‌کننده یک تجربه غذا خوردن را خریداری می‌کند. الان متوجه منظورم شدید. بنابراین، خریدار هر آیتم را نه فقط برای اینکه ببیند چگونه با سایر جایگزین‌های مستقیم ترکیب می‌شود، بلکه از نظر نحوه هماهنگی آن با سایر محصولات و خدمات ارزیابی می‌کند. این کار به طور جمعی سلیقه و هویت اجتماعی آنها را بیان می‌کند. 

 


فیزیک - فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته فیزیک»

مطالعه ابتدا به ساکن تاثیر جنس الکترود در بهبود مشخصه جریان-ولتاژ دیودهای مولکولی با پایه­پلی فنیلن

چکیده

در این پژوهش با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن و با به کارگیری تابع غیرتعادلی گرین و نظریه تابع چگالی خواص ترابرد در افزاره­های مولکولی پلی­فنیلنی با دو الکترود از دو جنس مختلف شبیه­سازی شده­اند. ابتدا ساختار مولکول­های پلی­فنیلن n(C6H4)، نیتروبنزن C6H5NO2و انیلین C6H5NH2 ایجاد و با به کارگیری کد سیستا ساختارها ریلکس شده­اند. سپس مدارهای دو مدار با دو جنس مختلف از الکترود با شرایط کاملا یکسان و گیره گوگردی شبیه­سازی شده­اند. با هدف بررسی خواص ترابرد، جریان عبوری از هر مدار در بازه ولتاژ -2V تا +2V در حالت اسپینی و غیراسپینی با استفاده از کد سیستا محاسبه شده­اند. بررسی نتایج حاصل نشان می­دهد که استفاده از الکترود طلا موجب افزایش جریان عبوری از مدار می­شود.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

Ab-Initio Study of Modifying the I-V Curve of Polyphenylene-Based Molecular Diodes; the Role of Electrode

Abstract

This research simulated the transport properties in polyphenylene molecular devices with two different metal electrodes using ab-initio calculations, nonequilibrium Green's function (NEGF), and density functional theory (DFT). First, the structure of polyphenylene (C6H4)n, nitrobenzene C6H5NO2, and aniline C6H5NH2 molecules was created and relaxed using SIESTA code. Then, the two circuits were simulated two different types of electrodes in exactly the same conditions and sulfur clamp. The passing flow through each circuit was calculated in the voltage range of -2V to +2V in spin and non-spin mode using SIESTA code to investigate the transfer properties. The results showed that the use of gold electrode increases the passing flow through the circuit.


مهندسی موارد و متالوژی - انگلیسی به فارسی

نمونه متن اصلی: «رشته موارد و متالوژی»

 Waste electric and electronic equipment, or electronic waste, has been taken into consideration not only by the government but also by the public due to their hazardous material contents. In the detailed literature survey, value distributions for different electronic waste samples were calculated. It is showed that the major economic driver for recycling of electronic waste is from the recovery of precious metals. The state of the art in recovery of precious metals from electronic waste by pyrometallurgical processing, hydrometallurgical processing, and biometallurgical processing are highlighted in the paper.
Pyrometallurgical processing has been a traditional technology for recovery of precious metals from waste electronic equipment. However, stateof-the-art smelters are highly depended on investments. Recent research on recovery of energy from PC waste gives an example for using plastics in this waste stream. It indicates that thermal processing provides a feasible approach for recovery of energy from electronic waste if a comprehensive emission control system is installed. In the last decade, attentions have been removed from pyrometallurgical process to hydrometallurgical process for recovery of metals from electronic waste. In the paper, hydrometallurgical processing techniques including cyanide leaching, halide leaching, thiourea leaching, and thiosulfate leaching of precious metals are detailed. In order to develop an environmentally friendly technique for recovery of precious metals from electronic scrap, a critical comparison of main leaching methods is analyzed for both economic feasibility and environmental impact. It is believed that biotechnology has been one of the most promising technologies in metallurgical processing. Bioleaching has been used for recovery of precious metals and copper from ores for many years. However, limited research was carried out on the bioleaching of metals from electronic waste. In the review, initial researches on the topic are presented. In addition, mechanisms and models of biosorption of precious metal ions from solutions are discussed.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، یا زباله­های الکترونیکی، نه تنها توسط دولت بلکه توسط مردم به دلیل محتویات مواد خطرناک مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی مقالات مروری، توزیع ارزش برای نمونه­های زباله­های الکترونیکی مختلف محاسبه شد. نشان داده شده است که عامل اصلی اقتصادی بازیافت زباله­های الکترونیکی، ناشی از بازیابی فلزات قیمتی است. بالاترین سطح توسعه در بازیابی فلزات قیمتی از ضایعات الکترونیکی با فرآیند پیرومتالورژی، فرآیند هیدرومتالورژی و فرآیند بیومتالورژی در مقاله مورد تاکید قرار گرفته است.

فرآیند پیرومتالورژی یک فناوری سنتی برای بازیابی فلزات قیمتی از ضایعات تجهیزات الکترونیکی بوده است. با این حال، پیشرفته­ترین دستگاه­های ذوب به سرمایه­گذاری وابسته هستند. تحقیقات اخیر در مورد بازیابی انرژی از ضایعات رایانه، مثالی برای استفاده از پلاستیک در این جریان پسماند ارائه می­دهد. این امر نشان می­دهد در صورت نصب یک سیستم جامع کنترل انتشار، فرآیند حرارتی یک روش ممکن برای بازیابی انرژی از زباله­های الکترونیکی را فراهم می­کند. در دهه اخیر، توجهات از فرآیند پیرومتالورژی به فرآیند هیدرومتالورژی برای بازیابی فلزات از زباله­های الکترونیکی دور شده است. در این مقاله، تکنیک­های فرآیند هیدرومتالورژی شامل لیچینگ سیانید، لیچینگ  هالید، لیچینگ  تیوره و لیچینگ  تیوسولفات فلزات قیمتی به تفصیل شرح داده شده است. به منظور توسعه یک روش سازگار با محیط زیست برای بازیابی فلزات قیمتی از ضایعات الکترونیکی، مقایسه انتقادی روش­های اصلی تصفیه برای هر دو امکان سنجی اقتصادی و تأثیرات زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. اعتقاد بر این است که بیوتکنولوژی یکی از امیدوارکننده­ترین فناوری­ها در فرآیند متالورژی بوده است. سال­هاست که از بیولیچینگ برای بازیابی فلزات قیمتی و مس از سنگ معدن استفاده می­شود. با این حال، تحقیقات محدودی بر روی بیولیچینگ شدن فلزات از زباله­های الکترونیکی انجام شد. در این بررسی، تحقیقات اولیه در مورد موضوع ارائه شده است. علاوه بر این، مکانیسم­ها و مدل­های جذب بیولوژیکی یون­های فلز قیمتی از محلول­ها مورد بحث قرار می­­گیرد.

با ما گفتگو کنید