نمونه ترجمه

برخی از نمونه ترجمه‌های برناترجمه

مکانیک-فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته مهندسی مکانیک-کنترل زیردریایی»

در این کار یک روش کنترلی برای کنترل گرایش (Attitude) AUG ارائه شده است. روش پیشنهادی از داده‌های ورودی و خروجی به صورت آنلاین برای دستیابی به کنترل گرایش (Attitude) استفاده می‌کند. روش کنترلی از سه بخش؛1-شبکه عصبی، 2-PID و 3- relay feedback تشکیل شده است. در مورد روش ارائه شده سوالاتی وجود دارد.

در [1] کنترلکننده عصبی به صورتی که مدل سیستم را در نظر نمیگیرد بر روی WMR پیاده سازی شده است. در این مقاله روش کار با کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی مقایسه شده است. WMRبه صورت سیستم غیرخطی، nonholonomic و چند ورودی-چند خروجی است. در [2] یک روش مبتنی بر شبکه عصبی با داده‌های ورودی-خروجی (بدون در نظر گرفتن مدل سیستم) برای ردیابی هدف متحرک با استفاده از quadrotor ارائه شده است. در این کار همگرایی شبکه عصبی با لیپاپانوف ارائه شده است. سیستم quadrotor به صورت غیرخطی و چندورودی-چند خروجی است. همچنین اثرات اغتشاش و نویز نیز بررسی شده است. در [3] روش مبتنی بر شبکه عصبی (به صورت مقاوم و تطبیقی است) برای quadrotor ارائه شده است. در این کار آموزش شبکه عصبی به صورت آنلاین است و پایداری روش توسط تئوری لیاپانوف اثبات شده است. [4] با استفاده از شبکه‌عصبی کنترل‌کننده پیش بین برای WMR طراحی و پیاده سازی نموده است. [5] روش مقاوم برای کنترل لغزش در ABS با استفاده از شبکه عصبی که به صورت آنلاین به روز می شود ارائه نموده است. پایداری روش نیز با استفاده از روش لیاپانوف اثبات شده است. در زمینه کنترل با شبکه‌های عصبی می‌توان به کارهای مشابه زیادی اشاره نمود.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آبان 1400»

A control method is presented to control AUG Attitude, which uses input and output data online to access the attitude control. The control method is based on three section, including neural network, 2-PID, and relay feedback, although there some questions on the presented method.

A neural controller is implemented on a non-linear, nonholonomic, and multiple-input and multiple-output WMR, which does not consider the system model [1]. This research compares the method of using a neural network-based PID controller. A neural network-based method with input-output data is presented regardless of system model to track a moving target using a quadrotor [2]. In this study, neural network convergence with Lipapanov is presented and the quadrotor system is nonlinear and multiple-input and multiple-output (MIMO)to evaluate the effect of perturbation and noise. A neural network-based approach is presented in a robust and adaptive manner for a quadrotor [3] in which neural network training is online, and the stability of the method were proven by Lyapunov theory [4]. A predictive controller was designed and implemented for WMR using a neural network [5] to provide a robust method for slip control in ABS using a neural network based on an online updating. In addition, the stability of the method were proven by the Lyapunov method, and many studies can be cited regarding the control using neural networks.


روانپزشکی - فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته روانپزشکی»

خانواده گروهی از افراد است که با روابط زناشویی متحد شده اند، وجود فرزند یا فرزندخواندگی در خانواده به عنوان یک امر طبیعی در جامعه جهانی در نظر گرفته می شود، بطوری که خانواده شکل گیری فرد را در اجتماع تحت تأثیر قرار می دهد. سازمان بهداشت جهانی نیز چنین بیان می کند که خانواده به عنوان یک عامل اصلی در افزایش سلامت و رفاه می باشد. چنانچه در میان همه گروه های اجتماعی و تمام مراحل تمدن، همیشه نوعی سازماندهی خانواده برای فرد وجود داشته است. اگرچه خانواده در طول زمان تغییر کرده است، اما همیشه وجود داشته است و یک گروه اجتماعی جهانی است. از بعد زندگی سنتی نیز خانواده محل اصلی مدیریت اعضای خانواده و مبارزه با مشکلات و خطرات اجتماعی فرد بوده است، چنانچه خانواده خوب با دخالت خود می تواند به هنگام ابتلاء فرد به بیماری، علائم بیماری را کاهش دهد و طول مدت و اثربخشی دارو را افزایش دهد و منجر به افزایش عملکرد بیماران تا ۲۴ ماه اوتیسم یک اختلال رشدی است که بر اساس آن عملکرد بیماران تا ۲۴ ماه تحت نظر قرار گرفت تا اختلالات اولیه اجتماعی و ارتباطی و الگوهای سخت و تکراری رفتاری و علایق، تشخیص داده شود. ظهور این علایم در سنین مختلف و طیف مختلف اوتیسم بسیار متفاوت است.

اختلال طیف اوتیسم یک اختلال رشدی است که بر اساس ظهور اولیه تشخیص داده می شود و دارای اختلالات اجتماعی و ارتباطی و الگوهای سخت رفتار و علایق می باشد (کانو و همکاران، 2021؛ ورو، 2013). البته ظهور این موارد با توجه به سن و توانایی متفاوت است. والدین، معمولاً به علایم موجود در دو سال ابتدایی زندگی فرزندشان توجه می‌کنند و مداخلات رفتاری شناختی زود هنگام می‌تواند به کودک کمک کند تا مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و حمایت‌های فردی را کسب کند. البته عده اندکی از این کودکان به این سطح رشدی می‌رسند. فرهنگ برخورد با اوتیسم رشد کرده‌ است، به‌طوری‌که برخی در پی درمان ویژه هستند و برخی معتقدند که به این پدیده باید به چشم یک تفاوت و نه اختلال نگریست (فولادگر و همکاران، ۱۳۹۵: ۲۲).

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: آبان 1400»

A family consists of a group of individuals united in a marital relationship, which influences the individual’s formation in a community. The presence of a child or adoption in the family is considered normal by the international community. According to the World Health Organization (WHO), family is a major factor in increasing health and well-being. There has always been a kind of family organization among all social groups and civilization stages. The family has always existed as a global social group despite its changes over time. In terms of traditional life, the family has been the main place for managing family members, as well as fighting individual social problems and dangers. Good family intervention can reduce the disease symptoms when a person becomes ill and increase the duration and effectiveness of the drug, leading to increased patient function for up to 24 months. Autism is a developmental disorder with various symptoms in different ages. The patients' performance is monitored for up to 24 months to diagnose early social and communication disorders, as well as difficult and repetitive behavioral patterns and interests.

Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder diagnosed based on early signs with social and communication disorders and severe behavioral patterns and interests (Kano et al., 2021; Vero, 2013). ASD signs vary according to age and ability, and parents usually pay attention to the symptoms in the first two years of their child's life. Early cognitive-behavioral interventions can help the child acquire communication, social and personal support skills, but few of these children reach this level of development. The culture of dealing with autism has grown so that some seek specific therapies, and others consider it as a difference rather than a disorder (Fouladgar et al., 2016: 22).


روانشناسی - فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته روانشناسی»

شیوع بیماری کووید 19 در کنار مشکلات جسمانی باعث افزایش اختلالات روانی همچون استرس شده است.پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و استرس درک شده  دانشجویان شهر گناباد در دوران شیوع بیماری کووید 19 انجام شد. در این مطالعه توصیفی همبستگی که در سال ۱۳۹۹ انجام گرفت، 364 نفر از دانشجویان شهر گناباد با روش نمونه‌گیری سهمیه ای بنا بر تعداد دانشجویان هر دانشگاه وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه استرس درک شده کوهن بود که به روش مبتنی بر وب نکمیل و جمع‌آوری شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری  کای اسکوئر، ضریب همبستگی  پیرسون و اسپیرمن در نرم افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد در بین اطلاعات دموگرافیک فقط بین سن و هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود داشت . در سابر اطلاعات دموگرافیک با هوش هیجانی و استرس درک شده رابطه معنی داری مشاهده نشد.بین تمامی مولفه های هوش هیجانی و همچنین نمره هوش هیجانی به جز مولفه خود مدیریتی با استرس درک شده در دوران کرونا رابطه ی معنی دار و معکوس مشاهده شد. بنابر نتایج حاصل که نشان دهنده کاهش سطح استرس درک شده  با بالارفتن سطح هوش هیجانی در دانشجویان می باشد ، لذا پیشنهاد می شود برای دانشجویان کارگاههای مرتبط با افزایش سطح هوش هیجانی در سطح دانشگاهها بویژه در زمان شیوع بیماری کووید 19 در نظر گرفته شود.

 

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

The COVID-19 outbreak has increased mental disorders such as stress along with physical problems. This research aimed to evaluate the relationship between emotional intelligence and perceived stress of Gonabad students during the outbreak in 2020. In this descriptive correlational research, 364 students of Gonabad were included by quota sampling method according to the number of students in each university. The research instruments consisted of a demographic information questionnaire, Bradbury and Greaves’ emotional intelligence inventory, and Cohen's perceived stress questionnaire, collected by the web-based method. Data were analyzed using Chi-square, as well as Pearson and Spearman correlation tests in SPSS. The results indicated a significant relationship between age and emotional intelligence among the demographic information. No significant relationship was observed in other demographic information between emotional intelligence and perceived stress. There was a significant and inverse relationship between all components of emotional intelligence, as well as emotional intelligence score except self-management component with perceived stress during COVID-19. According to measurements, perceived stress decreases by increasing the level of emotional intelligence in students. Therefore, it is recommended to consider workshops related to enhancing the level of emotional intelligence at the university level for students, especially during the outbreak.

 


بازاریابی - انگلیسی به فارسی

نمونه متن اصلی: «رشته بازاریابی»

Whether you’re in the United States, Europe, Asia or elsewhere, you can  see  it  all  around  you  (maybe  even  in  the  mirror!).  Today  a  lot  of consumers defy categorization—sometimes deliberately. They (or perhaps ze, eir, thon, vae, or ne) yearn to be liberated from cubicles, labels, “market segments,”  especially  those  confining  cages  that  restrict  them  from expressing the unique self they have constructed out of all the lifestyle “raw materials” that marketers of many stripes have to offer. Their lives are a work in progress and always in beta. At that time, we thought of the world in terms of very broad categories. We had First World versus Third World, the Young and the Old, Guys and Dolls, and Our People versus the Other People. As we emerged from the throes of World War II, the marketing machine revved up to provide us with the spoils of prosperity—but without a lot of variations to choose from. There was so much pentup demand following the deprivations of wartime that people with newly-found money to spend weren’t that picky about the details—  and the pressures to conform to what others chose were pretty fierce as well. But alas, this is not the way your customers think about what you sell.  Sorry to break it to you, but they really don’t care about your market share. They have other goals in mind than your annual bonus when they decide whether to buy what you sell. Think of it this way: a marketer sells a lamp, but a consumer buys a living  room.  Another  marketer  sells  a  blouse,  but  a  consumer  buys  an outfit.  Yet  another  sells  an  entrée,  but  a  consumer  buys  a  dining experience. You get the idea. So, the buyer evaluates each item not just to see how it stacks up to other direct substitutes, but also in terms of how it harmonizes with the other products and services that collectively express their taste and social identity.

 

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

چه در ایالات‌متحده، اروپا یا آسیا باشید چه هر جای دیگر، همه جا می‌توانید آنها را ببینید حتی در آینه! امروزه بسیاری از مصرف‌کنندگان گاهی اوقات عمدا طبقه‌بندی را نادیده می‌گیرند. آنها (یا شاید ze، eir، thon، vae، or ne) مشتاق رهایی از پارتیشن‌ها (پارتیشن‌های مخصوص بازاریابی برای بازاریابان)، عناوین و برچسب‌ها، "بخش‌های بازار" هستند؛ مخصوصا قفس‌های محصورکننده‌ای که آنها را از بیان خود منحصربه‌فردشان که با استفاده از "مواد اولیه" سبک زندگی خودشان ساخته‌اند محدود می‌کند و اینکه بیشتر بازاریابان مجبورند خود را به این صورت ارائه بدهند. در واقع، زندگی آنها کار در حال پیشرفت است و همیشه در مرحله بتا است. در آن زمان، ما جهان را بر اساس مقوله‌های بسیار وسیع تصور می‌کردیم. ما جهان اول را در مقابل جهان سوم، جوان را در مقابل پیر، بچه‌ها را در مقابل عروسک‌ها، و مردم خودمان را در مقابل سایر افراد می‌دیدیم. با پایان یافتن از جنگ جهانی دوم، ماشین بازاریابی ارتقا یافت تا غنائم رفاه را در اختیار ما قرار دهد، اما تنوع چندانی در آن وجود نداشت. به دنبال محرومیت از زمان جنگ، افزایش تقاضا برای کالا و خدمات در اقتصاد زیاد بود، به طوری که افراد وقتی پول در می‌آوردند خیلی به قوانین رسمی و جزییات توجه نمی‌کردند و فشارها برای تقلید و انطباق با آنچه دیگران انتخاب کردند نیز بسیار شدید بود. افسوس که مشتریان شما در مورد آنچه شما می‌فروشید فکر نمی‌کنند. متاسفم که اين خبر بد را به شما می‌دهم، اما آنها واقعاً به سهم بازار شما اهمیت نمی‌دهند. وقتی تصمیم می‌گیرند که چیزی را که می‌فروشید بخرند یا نه، اهداف دیگری غیر پاداش سالانه شما را در نظر دارند. این‌طور فکر کنید: یک بازاریاب یک لامپ می‌فروشد، اما مصرف‌کننده یک اتاق نشیمن می‌خرد. بازاریاب دیگر یک بلوز می‌فروشد، اما مصرف‌کننده لباس می‌خرد. یکی دیگر یک یک نوع پیش غذا می‌فروشد، اما یک مصرف‌کننده یک تجربه غذا خوردن را خریداری می‌کند. الان متوجه منظورم شدید. بنابراین، خریدار هر آیتم را نه فقط برای اینکه ببیند چگونه با سایر جایگزین‌های مستقیم ترکیب می‌شود، بلکه از نظر نحوه هماهنگی آن با سایر محصولات و خدمات ارزیابی می‌کند. این کار به طور جمعی سلیقه و هویت اجتماعی آنها را بیان می‌کند. 

 


فیزیک - فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته فیزیک»

مطالعه ابتدا به ساکن تاثیر جنس الکترود در بهبود مشخصه جریان-ولتاژ دیودهای مولکولی با پایه­پلی فنیلن

چکیده

در این پژوهش با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن و با به کارگیری تابع غیرتعادلی گرین و نظریه تابع چگالی خواص ترابرد در افزاره­های مولکولی پلی­فنیلنی با دو الکترود از دو جنس مختلف شبیه­سازی شده­اند. ابتدا ساختار مولکول­های پلی­فنیلن n(C6H4)، نیتروبنزن C6H5NO2و انیلین C6H5NH2 ایجاد و با به کارگیری کد سیستا ساختارها ریلکس شده­اند. سپس مدارهای دو مدار با دو جنس مختلف از الکترود با شرایط کاملا یکسان و گیره گوگردی شبیه­سازی شده­اند. با هدف بررسی خواص ترابرد، جریان عبوری از هر مدار در بازه ولتاژ -2V تا +2V در حالت اسپینی و غیراسپینی با استفاده از کد سیستا محاسبه شده­اند. بررسی نتایج حاصل نشان می­دهد که استفاده از الکترود طلا موجب افزایش جریان عبوری از مدار می­شود.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

Ab-Initio Study of Modifying the I-V Curve of Polyphenylene-Based Molecular Diodes; the Role of Electrode

Abstract

This research simulated the transport properties in polyphenylene molecular devices with two different metal electrodes using ab-initio calculations, nonequilibrium Green's function (NEGF), and density functional theory (DFT). First, the structure of polyphenylene (C6H4)n, nitrobenzene C6H5NO2, and aniline C6H5NH2 molecules was created and relaxed using SIESTA code. Then, the two circuits were simulated two different types of electrodes in exactly the same conditions and sulfur clamp. The passing flow through each circuit was calculated in the voltage range of -2V to +2V in spin and non-spin mode using SIESTA code to investigate the transfer properties. The results showed that the use of gold electrode increases the passing flow through the circuit.


مهندسی موارد و متالوژی - انگلیسی به فارسی

نمونه متن اصلی: «رشته موارد و متالوژی»

 Waste electric and electronic equipment, or electronic waste, has been taken into consideration not only by the government but also by the public due to their hazardous material contents. In the detailed literature survey, value distributions for different electronic waste samples were calculated. It is showed that the major economic driver for recycling of electronic waste is from the recovery of precious metals. The state of the art in recovery of precious metals from electronic waste by pyrometallurgical processing, hydrometallurgical processing, and biometallurgical processing are highlighted in the paper.
Pyrometallurgical processing has been a traditional technology for recovery of precious metals from waste electronic equipment. However, stateof-the-art smelters are highly depended on investments. Recent research on recovery of energy from PC waste gives an example for using plastics in this waste stream. It indicates that thermal processing provides a feasible approach for recovery of energy from electronic waste if a comprehensive emission control system is installed. In the last decade, attentions have been removed from pyrometallurgical process to hydrometallurgical process for recovery of metals from electronic waste. In the paper, hydrometallurgical processing techniques including cyanide leaching, halide leaching, thiourea leaching, and thiosulfate leaching of precious metals are detailed. In order to develop an environmentally friendly technique for recovery of precious metals from electronic scrap, a critical comparison of main leaching methods is analyzed for both economic feasibility and environmental impact. It is believed that biotechnology has been one of the most promising technologies in metallurgical processing. Bioleaching has been used for recovery of precious metals and copper from ores for many years. However, limited research was carried out on the bioleaching of metals from electronic waste. In the review, initial researches on the topic are presented. In addition, mechanisms and models of biosorption of precious metal ions from solutions are discussed.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، یا زباله­های الکترونیکی، نه تنها توسط دولت بلکه توسط مردم به دلیل محتویات مواد خطرناک مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی مقالات مروری، توزیع ارزش برای نمونه­های زباله­های الکترونیکی مختلف محاسبه شد. نشان داده شده است که عامل اصلی اقتصادی بازیافت زباله­های الکترونیکی، ناشی از بازیابی فلزات قیمتی است. بالاترین سطح توسعه در بازیابی فلزات قیمتی از ضایعات الکترونیکی با فرآیند پیرومتالورژی، فرآیند هیدرومتالورژی و فرآیند بیومتالورژی در مقاله مورد تاکید قرار گرفته است.

فرآیند پیرومتالورژی یک فناوری سنتی برای بازیابی فلزات قیمتی از ضایعات تجهیزات الکترونیکی بوده است. با این حال، پیشرفته­ترین دستگاه­های ذوب به سرمایه­گذاری وابسته هستند. تحقیقات اخیر در مورد بازیابی انرژی از ضایعات رایانه، مثالی برای استفاده از پلاستیک در این جریان پسماند ارائه می­دهد. این امر نشان می­دهد در صورت نصب یک سیستم جامع کنترل انتشار، فرآیند حرارتی یک روش ممکن برای بازیابی انرژی از زباله­های الکترونیکی را فراهم می­کند. در دهه اخیر، توجهات از فرآیند پیرومتالورژی به فرآیند هیدرومتالورژی برای بازیابی فلزات از زباله­های الکترونیکی دور شده است. در این مقاله، تکنیک­های فرآیند هیدرومتالورژی شامل لیچینگ سیانید، لیچینگ  هالید، لیچینگ  تیوره و لیچینگ  تیوسولفات فلزات قیمتی به تفصیل شرح داده شده است. به منظور توسعه یک روش سازگار با محیط زیست برای بازیابی فلزات قیمتی از ضایعات الکترونیکی، مقایسه انتقادی روش­های اصلی تصفیه برای هر دو امکان سنجی اقتصادی و تأثیرات زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. اعتقاد بر این است که بیوتکنولوژی یکی از امیدوارکننده­ترین فناوری­ها در فرآیند متالورژی بوده است. سال­هاست که از بیولیچینگ برای بازیابی فلزات قیمتی و مس از سنگ معدن استفاده می­شود. با این حال، تحقیقات محدودی بر روی بیولیچینگ شدن فلزات از زباله­های الکترونیکی انجام شد. در این بررسی، تحقیقات اولیه در مورد موضوع ارائه شده است. علاوه بر این، مکانیسم­ها و مدل­های جذب بیولوژیکی یون­های فلز قیمتی از محلول­ها مورد بحث قرار می­­گیرد.


دامپزشکی - انگلیسی به فارسی

نمونه متن اصلی: «رشته دامپزشکی»

The treatment of inflammatory bowel disease (IBD) possesses numerous difficulties owing to the unclear etiology of the disease. This article overviews the drugs used in the treatment of IBD depending on the intensity of clinical symptoms (Canine Inflammatory Bowel Disease Activity Index and Canine Chronic Enterophaty Clinical Activity Index). Patients demonstrating mild symptoms of the disease are usually placed on an appropriate diet which may be combined with immunomodulative or probiotic treatment. In moderate progression of IBD, 5-aminosalicylic acid (mesalazine or olsalazine) derivatives may be administered. Patients showing severe symptoms of the disease are usually treated with immunosuppressive drugs, antibiotics and elimination diet. Since the immune system plays an important role in the pathogenesis of the disease, the advancements in biological therapy research will contribute to the progress in the treatment of canine and feline IBD in the coming years.

 Canine and feline inflammatory bowel disease (IBD) is a group of chronic enteropathies characterized by persistent or recurring gastric symptoms with an unknown etiology which are related to histopathological changes in the mucosa of the small and large intestine, in the form of cellular infiltration in the lamina propria of the mucosa. The classification
of IBD is determined by the dominant type of inflammatory cells in the lamina propria of the intestinal mucosa (German 2001, Craven 2004, Garcia-Sancho 2007, Day et al. 2008, Washabau 2008).

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

تحولات و پیشرفت­های فن­آوری در بخش بانکداری دارای پیامدهای مهمی برای بانک­ها هستند و به طرز چشمگیری سبب تغییر در نحوه انجام فعالیت­های بانک­های خرد و تجارت آن­ها می­گردند. بانک­ها می­توانند روی خدمات بانکداری دیجیتال (DB) به منظور کسب مزيت راهبردی یا به دلیل نیاز به ضرورت راهبردی تبدیل شدن این امر، سرمایه­گذاری نمایند. چنین تحقیق و مطالعه­ای به منظور بررسی این امر انجام گرفته است که آیا کانال­های خدمات DB دارای اثر مثبت بر عملکرد بانک­های سپرده­گذاری ترکیه هستند یا از اثر منفی برخوردار می­باشند. با در نظر گرفتن هدف مذکور، در نخستین مرحله از مدل تحليل پوششي داده‌هاي (DEA) پیشنهادی، دارایی­های فیزیکی به کار برده می­شوند. سپس، در دومین مرحله، کانال­های خدمات DB افزوده می­شوند تا بررسی گردد که آیا آن­ها تاثیری بر عملکرد بانک­ها دارند یا خیر. نتایج حاصل حاکی از آن هستند که بانک­ها تنها به منظور حفظ رقابت در سرویس­های DB سرمایه­گذاری می­نمایند. به عبارتی، آن­ها بر روی خدمات DB به عنوان یک ضرورت راهبردی، سرمایه­گذاری می­کنند. خدمات DB هیچ گونه مزيت راهبردی برای آن دسته از بانک­هایی به دنبال ندارند که از لحاظ عملکرد مالی یا کارآیی در حال حاضر بانک­های کارآمدی می­باشند. سرمایه­گذاری در DB تنها به حفظ مواضع و موقعیت­های راهبردی­شان کمک نمود و موثر واقع شد. صنعت بانکداری سپرده­گذاری ترکیه بسیار رقابتی و سودآور می­باشد و سرمایه­گذاری در خدمات DB صرفاً جهت حفظ رقابت به همان صورت ضروری انجام می­گیرد.

بیماری التهابی روده سگ سانان و گربه سانان (IBD)، گروهی از آنتروپاتی­های مزمن است که با علائم معده مداوم یا مکرر با علت ناشناخته مشخص می­شود و مربوط به تغییرات بافت شناسی در مخاط روده کوچک و بزرگ، به شکل نفوذ سلولی در آستر مخاطی موکوس (غشای مخاطی) است. طبقه­بندی بیماری التهابی روده (IBD) توسط نوع غالب سلول­های التهابی در آستر مخاطی مخاط روده تعیین می­شود (ژرمن 2001، کراون 2004، گارسیا-سانچو 2007، دی و همکاران. 2008، واشابائو 2008).


عمران - فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته عمران»

سالانه تعداد زیادی از کارگران، به دلیل عدم اجرای  ایمنی در پروژه های ساختمانی و عمدتاً در اثر حوادث ناشی از ریزش گودبرداری ها جان خود را از دست داده و یا دچار انواع صدمات و معلولیت ها می شوند. شناسایی و رتبه بندی خطاهای انسانی به منظور اجرای صحیح پروژه های گودبرداری ساختمانی همواره از مسائل بسیار مهم و چالش برانگیز در مهندسی عمران به شمار می‌رفته است. بیشتر پژوهش های انجام شده در رابطه با ایمنی گودبرداری و ریسک های مرتبط با آن، بر روی  روش ساخت سازه نگهبان متمرکز بوده، حال آنکه دلیل عمدتا اصلی بروز حوادث و شبه حوادث خطاهای انسانی است. لذا در این پژوهش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی وظیفه(HTA)  و روشSystematic human error reduction and prediction approach (SHERPA) مهمترین خطاهای انسانی در عملیات گودبرداری شناسایی شد و با استفاده از روش یکپارچه Fuzzy Bayesian HEART-5M Integrated با درنظر گرفتن اندرکنش تمامی (Erros producing conditions) EPC ها، خطاهای انسانی در مطالعه موردی برج مسکونی شمال شهر تهران رتبه بندی گردید. در نهایت میزان احتمال خطای انسانی برای واظیف بحرانی محاسبه گردید. بحرانی ترین وظایف به ترتیب، درنظرگرفتن سطح آبهای زیر زمینی، بررسی لوله ها و تاسیسات شهری زیر زمین، بررسی ترک ساختمانها اطراف با مقدار عددی 0.37, 0.46, 0.50 بودند. سپس اقدامات کنترلی و اصلاحی برای وظایف بحرانی ارائه شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدلسازی پیشنهادی بدلیل مشابهت با مقالات معتبر علمی مطلوب می باشد. لذا روش پیشنهادی می تواند راهنمای خوبی برای کلیه ذینفعان پروژه به منظور شناسایی، ارزیابی و اخذ اقدامات اصلاحی در پروژه های مشابه باشد. 

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

Many labors lose their lives or suffer from a variety of injuries and disabilities every year due the lack of safety enforcement in construction projects and accidents caused by excavation collapses. Identifying and ranking human errors to properly implement construction excavation projects are always one of the most important and challenging issues in civil engineering. Previous studies on excavation safety and related risks focused on retaining structure method, while human error is the main reason of accidents and quasi-accidents. In this study, first, the most important human errors in excavation operations were identified using Hierarchical Task Analysis (HTA) and Systematic human error reduction and prediction approach (SHERPA). Then, human errors were ranked in a case study of a residential tower in the north of Tehran using the Fuzzy Bayesian HEART-5M Integrated method, considering the interaction of all Eros producing conditions (EPCs). Finally, the human error probability was calculated for the critical tasks by considering the groundwater level, investigating underground urban facilities and pipes, evaluating surrounding building cracks with numerical values of 0.37, 0.46, and 0.50, respectively. In the next stage, controlling and remedial measures were presented for critical tasks. The proposed method can be a good guide for all project stakeholders to identify, evaluate, and take remedial action on similar projects.


کامپیوتر - فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته کامپیوتر»

در این مقاله در مورد فناوری جدیدی به نام اتوماتای سلولی کوانتومی که جانشینی برای فناوری ترانزیستوری می باشد بحث شده است. در این تکنولوژی از دستگاههای کوانتومی به جای دستگاه های معمول (ترانزیستور، دیود، مقاومت) برای پیاده سازی مدارات منطقی استفاده می شود. تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی نوعی فناوری محاسباتی است که جهت ساخت مدارهایی در ابعاد نانو به کار برده می‌شود. با کاهش ابعاد قطعات، حساسیت مدار بیشتر شده و مدارهای کوانتومی نسبت به وقوع عیوب و تشعشعات محیط آسیب پذیرتر هستند. دو گیت پایه در این فناوری گیت معکوس کننده و گیت اکثریت هستند که بیشتر مدارها بر پایه این دو ساخته می شوند. در این مقاله قصد داریم گیت‌ اکثریت هفت ورودی را در اتوماتای سلولی کوانتومی طراحی کنیم بگونه ای که حداقل سربار به مدار تحمیل شود و سپس تعدادی از مدارهای منطقی را با این گیت هفت ورودی نوین طراحی می کنیم. سپس عملکرد مدار را با استفاده نرم افزار شبیه ساز آتوماتای سلولی کوانتومی QCADesigner 2.0.3 مورد ارزیابی قرار می دهیم.

تاکنون تعداد زیادی پیادهسازی برای گیت اکثریت سه ورودی و پنج ورودی ارایه شده است. در این مقالات برای محاسبه ی درصد تحمل پذیری اشکال ابتدا تک تک خطاها را محاسبه کرده سپس میانگین کل خطاها را به عنوان درصد تحمل پذیری خطا برای هر گیت در نظر گرفته شده است. [12-18,23-27]

اما تعداد محدودی گیت اکثریت هفت ورودی تا کنون معرفی شده اند و پژوهش در این زمینه ی خاص، مناسب به نظر می رسد. درنتیجه در این مقاله قصد داریم بصورت جامع طراحی گیت اکثریت هفت ورودی را در آتوماتای سلولی کوانتومی طراحی کنیم. و سپس تعدادی از مدارهای منطقی را با این گیت هفت ورودی طراحی و پیاده سازی می کنیم.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

A new technology called quantum cellular automaton is a substitute for transistor technology, and uses quantum devices instead of usual devices (transistors, diodes, resistors) to execute logic circuits. This technology is a computational technology used to build nanoscale circuits. As the dimensions of the components decrease, the sensitivity of the circuit increases and the quantum circuits become more vulnerable to the occurrence of defects and radiation in the environment. The two basic gates in this technology were inverter and majority gates, and most circuits are built based on these two gates. This paper aimed to design a 7-input majority gate in quantum cellular automaton by imposing a minimum overhead on the circuit, as well as a number of logic circuits with this new seven-input gate. Then, the circuit performance was evaluated using QCADesigner 2.0.3 Simulator software for quantum cellular automaton.

A large number of implementations have been provided so far for 3- and 5-input majority gates. These studies first calculated each fault to calculate the fault tolerance percentage and then, considered the average of total fault as the fault tolerance percentage for each gate [12-18, 23-27].

However, a limited number of 7-input majority gates have been introduced so far, and research in this particular area seems appropriate. Consequently, this paper intended to comprehensively design a -input majority gate in quantum cellular automaton and implement a number of logic circuits with gate.


مدیریت - فارسی به انگلیسی

نمونه متن اصلی: «رشته مدیریت»

شناسایی ابعاد جانشین‌پروری مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران


پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های جانشین‌پروری مدیران بانک مرکزی انجام‌شده است. با توجه به عدم برنامه‌ریزی لازم در خروج مدیران و افراد باتجربه سازمان در کنار عدم شناسایی افراد مستعد برای جانشینی پست‌های مدیریتی، برنامه جانشین‌پروری یکی از برنامه‌های تأمین نیروهای زبده در مشاغل کلیدی سازمان است. پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش اجرا، اکتشافی است. به‌منظور گردآوری داده‌ها از روش ترکیبی و در دو بخش کمی و کیفی انجام‌شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا در دو مرحله تحلیل اسناد و مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته به تبیین شاخص‌های حوزه جانشین‌پروری مدیران در  بانک مرکزی پرداخته شد. در بخش کمی، دیدگاه افراد نمونه نسبت به شاخص‌های احصاء شده از بخش کیفی با پرسشنامه محقق ساخته موردبررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی تعداد 12 نفراز مدیران ارشد بانک مرکزی تشکیل داده‌اند که به روش هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری می‌باشند. در بخش کمی تعداد 285 نفراز مدیران پایه، میانی و ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با جدول مورگان انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در بخش کیفی با تحلیل محتوا و به روش کدگذاری انجام گردید. در بخش کمی با آزمون‌های تی تک نمونه‌ای نسبت به تبیین و اولویت‌بندی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصله، 68 شاخص در قالب 12 مؤلفه و 4 بعد آمادگی سازمانی، تدوین شایستگی‌ها، توانمندسازی منابع انسانی و عوامل زمینه‌ای شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی گردید. با توجه به نتایج پژوهش در بخش کیفی، بیشترین فراوانی در بین شاخص‌ها مربوطه به مؤلفه "صلاحیت‌های حرفه‌ای" است. با توجه به نتایج کمی پژوهش، بعد "توانمندسازی منابع انسانی" با میانگین 4.03 و در بین مؤلفه‌ها، مؤلفه "آموزش و توسعه" با میانگین 4.036، به‌عنوان مهم‌ترین الزام جانشین‌پروری برای مدیران بانک مرکزی شناسایی‌شده‌اند.

نمونه ترجمه: «تاریخ ترجمه: مرداد 1400»

Identifying the Dimensions of Successor Development in Central Bank Managers of the Islamic Republic of Iran


This research aims to identify the dimensions, components, and indicators of successor development in central bank managers. The successor development plan provides the best staff in the critical jobs of the organization given the lack of necessary planning in the departure of managers and experienced people in the organization, along with the lack of identification of talented people to replace managerial positions. This applied research employed an exploratory method to conduct the study and used a mixed method to collect data in two quantitative and qualitative parts. The successor development indicators in the central bank were explained in the qualitative part using the content analysis method in two stages of document analysis and library studies, as well as semi-structured interviews. The views of the sample in the quantitative section were examined with a researcher-made questionnaire compared to indicators calculated from the qualitative section. The statistical sample in the qualitative section consisted of 12 senior managers of the Central Bank who were collected by purposive and snowball sampling method to achieve theoretical saturation. A total of 285 basic, middle, and senior managers of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran were selected in the quantitative section by stratified random sampling using the Morgan table. Content analysis and coding method were performed for data analysis in the qualitative section. One-sample t-tests were performed to explain and prioritize dimensions, components, and indicators in the quantitative part. According to the results, 68 indicators were identified, explained, and prioritized in 12 components and four dimensions of organizational readiness, competency development, human resource empowerment, and underlying factors. The highest frequency among the indicators in the quality sector is related to the component of "professional qualifications." The dimension of "human resource empowerment" (mean=4.03) and the component of "education and development" (mean=4.036) were the most crucial successor development requirements for central bank managers.

با ما گفتگو کنید