بخشی از کلمات تخصصی رشته مهندسی مکانیک

بخشی از کلمات تخصصی رشته مهندسی مکانیک

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

ترجمه مهندسی چه تفاوتی با ترجمه ادبی دارد؟ آیا کلمات فقط کلمات نیستند؟

 

همانطور که کوین هندزل به طور متقاعدکننده ای در مقاله خود در مورد ترجمه فنی استدلال می کند، ترجمه «درباره کلمات نیست بلکه در مورد چیزی است که کلمات در مورد آن هستند.» برای مثال، مترجمی که نمی‌داند مفهوم «بارهای پیچشی» به چه چیزی اشاره دارد، نمی‌تواند این مفهوم را با موفقیت در زبان مقصد ارائه کند.

 

هر چه مترجم متن مبدأ را بهتر درک کند، متن نهایی دقیق تر و سلیس تر خواهد بود. این بدان معنی است که یک مترجم برای ترجمه موفقیت آمیز متون در زمینه مهندسی، باید از قبل اطلاعات کافی در مورد رشته خاص مهندسی داشته باشد تا بتواند آن معنا را به زبان مقصد منتقل کند.

 

کلید موفقیت در ترجمه مهندسی: کلمات کلیدی

 

تخصص موضوعی کلید یک ترجمه موفق در زمینه مهندسی است، و مترجمان باید با کلمات کلیدی در این زمینه کاملا واقف باشند. یینگ شن در مطالعه خود در مورد نقش ترجمه و تفسیر در زمینه مهندسی استدلال می کند که کلمات تخصصی، همراه با دانش تئوری، باعث ایجاد یک ترجمه فنی موفق می شود. همانطور که شن توضیح می دهد:

 

مترجمان برای انجام یک فرآیند تفسیر و ترجمه مهندسی با کیفیت نه تنها باید دانش نظری و تجربه عملی داشته باشند، بلکه باید کلمات مرتبط با آن صنعت را نیز بدانند.

 

این کلمات مرتبط با صنعت به فرآیندهای مورد استفاده در مهندسی مانند طراحی محصول، آهنگری، ذوب و تست کیفیت اشاره دارد. با این حال، دامنه کلمات کلیدی ممکن است فراتر از فناوری خاص باشد و ممکن است به ملاحظات قانونی، لجستیکی و مالی یک پروژه مربوط باشد.

 

آماده و چابک باشید

 

مترجمان مهندسی باید نسبت به مشکلات و چالش های زبان فنی هوشیار باشند و توانایی زبانی برای غلبه بر این موانع را داشته باشند. فناوری اغلب حوزه ای از نئولوژیزم‌ها است. این بدان معناست که زبان مقصد ممکن است اصطلاحات خاصی برای توصیف ماشین، فرآیند یا مکانیزمی نداشته باشد. در این موارد، مترجمان باید با استفاده از انتخاب‌های خلاقانه و چابک در زبان مقصد، درباره دقیق‌ترین راه برای انتقال ایده در متن مبدا تصمیم بگیرند.

 

ترجمه مهندسی نه تنها مستلزم داشتن یک زیربنای مستحکم در تخصص موضوعی است، بلکه به دانشی در مورد منابع موجود برای مترجمانی که با چالش‌هایی مواجه می‌شوند نیز نیاز دارد.

 

کلید موفقیت در ترجمه مهندسی

 

محققین دانشگاهی که در زمینه مهندسی کار می‌کنند در صورتی موفق خواهند بود که مترجم یا ویراستار آکادمیک را استخدام کنند که:

 

  • دارای تخصص در موضوع خاص باشد.
  • واژگان فنی خاص را بداند.
  • از نظر زبانی چابک و آماده رویارویی خلاقانه با چالش ها باشد.
  • با منابع مرتبط برای جستجوی عبارات و مفاهیم آشنا باشد.
  • دانش پژوهان کمک کند تا کیفیت تحقیق خود را بهبود بخشند و اطمینان حاصل کنند که برای مخاطبان هدف قابل درک است.

 

در ادامه لیستی از کلمات کلیدی تخصصی در زمینه مهندسی مکانیک، حیطه جوشکاری ارائه می‌شود:

 

مفتول فولاد کششی

tensile steel wire rod

مفتول

wire rod

سیم

wire

الکترود جوشکاری

welding electrode

خــط‌ نــورد گــرم

hot rolling line

کشــش‌ ســیم‌

Wire Drawing

جــوش هــای‌ اصلــی‌ مخــازن

Main seam

موقعیت جوش مسطح

flat position weld

صفحه

plate

جوشــکاری‌ قوســی‌ فلــز کار

Shielded Metal Arc Welding

الکترود های پوشــش‌ دار

coated electrodes

کنترل کننده تغذیه ای

Feedback

جوش روی هم

Lap Welding

جوش لب به لب

butt welding

جوش لبه ای

Edge welding

جوش کنج

Corner welding

جوش سپری

Tee or filler welding

کلــه‌ زنــی‌ ســرد

cold heading

مغزه الکترود جوشکاري

welding electrode wire

شمشال

Billet

کنورتــر

Converter

کــوره بــاز

open hearth furnace

کــوره قوس-الکتریکی‌

electric arc furnace

جوشکاری قوس پلاسما

Plasma arc welding

اســتحاله‌

Transubstantiation

پیر تردی

age embrittlement

تردی آبی

Hydrogen Embrittlement

اندازه دانه

Grain size

فــولاد نــاآرام

Rimmed steel

عدم پیر شوندگی

anti-aging

فــولاد کیفــی‌

qualitative steel

ســخت‌ کاری‌ ســطحی‌

Case Hardening

یاتاقــان هــای‌ غلتکــی‌

roller bearings

جوشــکاری‌ زیرپــودری‌

Submerged arc welding

جوشــکاری‌ گاز ٢co

CO2 arc welding

ســردکاری‌

cold working

فولاد جوشان

effervescing steel

مــک‌ گازی‌

Pinhole Gas

جامد بین نشینی

interstitial solid

جوشــکاری‌ ذوبــی‌

fusion welding

حوضچــه‌ مــذاب

molten weld pool

پوسته شدن

scale

ریشــه‌ قــوس

Arc root

کارگرم

hot deformation

هســته‌ زایــی‌

Nucleation

چشــمه‌ کاتالیــزوری‌

catalytic source

تمرکــز تنــش‌

stress concentration

مهاجــرت مــرزی‌

boundary migration

آهنــگ‌ مهاجــرت

migration rate

ســطح‌ مشــترك

Interface

ســرباره

Slag

فرآینــد تصفیــه‌

fining process

کله قندی

conical

جریان مومسان

plastic flow

حدیده کاری

extrusion

اندوده کاری

rendering 

حلقه ساز

laying head

پیرسختی

strain ageing

فاز زمینه

Matrix phase

پیری در فلزات

Metal Aging

نابجایی

dislocation

ســخت‌ گردانــی‌ محلولــی‌

Solid solution hardening

حل شونده

Solute

نقــص‌ هــای‌ نقطــه‌ ای‌

point defects

فــرم پذیــری‌

Malleability

کارســختی‌

work hardening

مرزدانــه‌

grain boundary

پس زدن اتم

repulsion of atoms

سیلان

flow                  

مضرس

ridged

دندانه ای

Ribbed

چقرمگی

Toughness

اســتحکام خزشــی‌

creep strength

نظم کم دامنه

Short-Range Order

میــدان تنــش‌

Stress field

جوانه

Inoculate

آب نمک‌

salinity water

آخال

Inclusion

گلویــی‌ شــدن

necking

اعوجــاج

distortion

انباره

Stock

مضررس

Ridged

کرنش عدم تطابق

misfit strain

کلاف کــن‌

laying head

کرنــش‌ شکســت‌

failure strain

مغــزه میلــه‌

Core wire

زیرگــرده

Under bead

تــرك گــرم

Hot cracking

پخ

Bevel

سرد کردن پرتابی

splat cooling

رونشســت‌

Epitaxial

درشــت‌ دانگــی‌

open-grain structure

نطفه کریستال

Crystal seed

حــرارت فروکشــی‌

Heat sink

فراتبرید

unmottled chill

دهانــه‌ هــای‌ آتشفشــانی‌

Craters

درون دانه

Suspensor

زاویــه‌ کوچــک‌ گوشــه‌ جــوش

Re-entranat angle

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطلب مرتبط

تعیین کیفیت متن ترجمه شده

تعیین کیفیت متن ترجمه شده

با ما گفتگو کنید